Terugkeren naar de startpagina

Medewerker

Projectwerker Proeftuin Verbinding Gent contract bepaalde duur (0,4 VTE) - Medewerker

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw voert het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid uit en staat in voor extra taken op het Gentse stedelijk niveau. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met tal van diensten en organisaties en met de Stad Gent. Meer info vind je op www.in-gent.be.

 

Als Projectwerker Proeftuin Verbinding Gent maak je deel uit van de Afdeling Samenleven. Deze Proeftuin is een pilootproject van Stad Gent Dienst Welzijn & Gelijke Kansen en IN-Gent vzw, samen met een breed lokaal netwerk.

 

“Verbinding Gent” focust op het verbinden van inburgeraars met de samenleving en organisaties met elkaar.  We ontwikkelen een performant doorverwijs- en opvolgingssysteem, waarbij de inburgeraar op basis van eigen interesses en competenties kan kiezen uit een waaier aan mogelijke sociale netwerkplekken. Er zijn vier mogelijke trajecten:

 1. Buddyproject;
 2. Kennismakingsstage bij een bedrijf vereniging, organisatie of lokaal bestuur;
 3. Toeleidingstraject naar vrijwilligerswerk;
 4. Alternatief traject dat aantoonbare meerwaarde heeft voor de sociale netwerking en participatie van inburgeraars, vb. taalstages, kennismakingstraject in het lokale verenigingsleven.

 

Specifiek

 

 1. Je zet een brede samenwerkingsstructuur op poten met Stad Gent en lokale partners in een lokaal Lerend Netwerk i.f.v.:
 • te komen tot een gedeelde visie en doelstellingen
 • het opstellen van gebruikersprofielen, organisatieprofielen en activiteiten-matrix
 • de opvolging, monitoring en evaluatie

 

 1. Je ondersteunt deelnemende partners door een geschikt vormingsaanbod aan te bieden i.s.m. Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, rond:
 • toegankelijkheid, taal en communicatie
 • coaching en begeleiding van inburgeraars

 

 1. Je ziet binnen de organisatie toe op de correcte werving van de doelgroep. Je bent verantwoordelijk voor het betrekken van de doelgroep in een participatief proces.

 

 1. Je staat mee in voor de expertiseopbouw.
 • bevraging van de doelgroep
 • deelname aan stuurgroepen en adviescommissie
 • organiseren van intervisie voor de gebruikers.

 

 1. Je rapporteert over de werking.
Lees meer

Medewerker HR – Personeel & Administratie contract bepaalde duur (0,5 VTE) - Medewerker

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw voert het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid uit en staat in voor extra taken op het Gentse stedelijk niveau. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met tal van diensten en organisaties en met de Stad Gent.  

IN-Gent is er voor individuen, organisaties en verenigingen en bestaat uit een team van ongeveer 120 gemotiveerde en professionele medewerkers.  

Meer info vind je op www.in-gent.be

 

Jouw functieomschrijving 

 

Als medewerker HR – Personeel & Administratie maak je deel uit van de Dienst HR. 

De Dienst HR staat in voor een stimulerend en talentgericht personeelsbeleid met het oog op de optimale realisatie van de kerntaken van IN-Gent vzw. 

De medewerker HR – Personeel & Administratie  verzorgt mee het beheer van de personeels- en loonadministratie en ontwikkelt de nodige instrumenten voor het voeren van een kwaliteitsvol HR-beleid. 

 

Specifiek  

 

 • Je volgt de sociale loonwetgeving op en ziet toe op de juridische correcte toepassing ervan. 

 • Je staat in voor de loonadministratie, in samenwerking met de teamcoördinator en het sociaal secretariaat. Je verzamelt en controleert de overzichten van de werktijden in een geautomatiseerd systeem. Je archiveert de relevante gegevens en verwerkt deze in Payroll. 

 • Je volgt specifieke dossiers op m.b.t. loonsubsidiëring. 

 • Je stelt documenten en contracten op voor losse en vaste medewerkers van IN-Gent vzw bij aanwerving. 

 • Je verzamelt alle noodzakelijke gegevens voor het personeelsdossier. 

 • Je verzorgt het onthaal van nieuwe medewerkers door hen grondig te informeren over de IN-Gent geldende procedures en regelgevingen: arbeidsreglement, tijdsregistratie, verloning, maaltijdcheques, woon-werkverkeer, hospitalisatieverzekering, pensioensparen,… 

 • Je adviseert medewerkers bij de organisatie van hun werktijd of verlof (bv. verschillende verlofmogelijkheden, …). 

 • Je adviseert medewerkers over beslissingen m.b.t. het opnemen van educatief verlof, tijdskrediet,… en je stelt hiervoor de nodige documenten op.  

 • Je geeft advies en administratieve ondersteuning bij het intern loopbaantraject van de medewerkers. Je bent het aanspreekpunt voor medewerkers inzake toepassing van de sociale loonwetgeving, verlofstelsels, personeelsbeheersysteem,…  

 • Je stelt documenten op voor losse en vaste medewerkers van IN-Gent vzw bij uitdiensttreding. 

 • Je volgt de dossiers op m.b.t. verzekeringen. 

Lees meer

Trajectbepaler - Medewerker

Jobomschrijving: 

IN-Gent ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken.

 

Als trajectbepaler ben je expert in doelgroepbepaling in het kader van NT2, inburgerings- en integratietrajecten. Je oriënteert de klanten naar het meest geschikt interne of externe aanbod op basis van een gesprek en eventuele testen.

Je stelt de definitieve vraag van de klant vast en start het persoonlijk cliëntdossier op.

Na de trajectbepaling worden de klanten overgedragen aan een andere dienst binnen de organisatie of naar een extern aanbod.

 

Takenpakket

 

 1. Je geeft, samen met het team en de afdelingsverantwoordelijke, de organisatie van onze dienstverlening vorm:
 • Je denkt actief en kritisch mee en geeft ideeën om onze werking vlot en klantvriendelijk te laten verlopen;
 • Je helpt mee bij de ontwikkeling van ondersteunend materiaal zoals draaiboeken, intake-instrumenten en tools.
 1. Je informeert klanten over het intern en extern aanbod:
 • Je voert gesprekken met de klant om zicht te krijgen op hun profiel en vraag;
 • Je informeert nieuwkomers over hun rechten en mogelijke inburgeringsplicht en je motiveert hen om een inburgeringstraject te volgen;
 1. Je neemt eventueel instaptesten NT2 en civiele testen af.
 2. Je oriënteert klanten op basis van verschillende parameters en je legt dit vast in een trajectplan:
 • Je registreert alle verzamelde gegevens vlot en correct in ons cliëntvolgsysteem;
 • Je werkt open en constructief samen met de verschillend trajectaanbieders om een vlot traject voor de klant te garanderen.
Lees meer
Sluiten