Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be
Terugkeren naar de startpagina

Afdelingsverantwoordelijke Individu 1 VTE of te bespreken, vervangingscontract - Medewerker

Jobomschrijving: 

IN-Gent is het stedelijk extern verzelfstandigd agentschap dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de kernopdrachten van het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. IN-Gent vzw integreert de uitvoering van deze opdrachten maximaal binnen de context van de stad Gent. Stad Gent formuleert hiertoe bijkomende opdrachten voor IN-Gent vzw.

IN-Gent bundelt alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken. De dienstverlening richt zich zowel op burgers, diensten als het beleid.

Om zijn doelstellingen te realiseren beschikt IN-Gent vzw over een bekwame en gemotiveerde personeelsequipe, wordt er samengewerkt met tal van diensten en organisaties en wordt nauw samengewerkt met Vlaanderen en Stad Gent.

Meer info vind je op www.in-gent.be.

Visie:

In Gent is iedereen gelijkwaardig en heeft iedereen gelijke kansen. Diversiteit en respect zijn vanzelfsprekend en worden als meerwaarde benut.

 

Missie:

 1. We ondersteunen en versterken de Gentenaren met een migratieachtergrond zodat zij vanuit hun identiteit en competenties een plaats in de Gentse samenleving kunnen verwerven en eraan kunnen participeren.
 2. We ondersteunen en versterken de Gentse diensten en organisaties om diversiteit tot een meerwaarde voor de stad en al haar inwoners te maken.
 3. We beïnvloeden de verschillende beleidsniveaus tot onze visie is bereikt. We reflecteren kritisch, signaleren opportuniteiten en knelpunten, formuleren standpunten.
 4. We organiseren (mee) acties die het samenleven in Gent positief beïnvloeden en/of de diversiteit in Gent positief in beeld brengen. We reageren op en bestrijden onverdraagzaamheid, racisme en discriminatie.
 5. IN-Gent belichaamt de waarden en principes die in de visie en missie vervat zitten en draagt deze uit.

 

 

 1. Functieomschrijving

 

Als Afdelingsverantwoordelijke ben je (eind)verantwoordelijk voor de uitbouw en kwaliteitsvolle uitvoering van jouw afdeling. Je bepaalt mee de visie en de strategie van het team, in samenspraak met het Management Team. Je stuurt en coördineert de Afdeling en zorgt voor het realiseren van de beleidslijnen om de autonome werking van de Afdeling te bevorderen. Je zorgt voor een efficiënte operationele werking van jouw Afdeling en voor tevreden medewerkers.

 

Je beschikt daartoe over een team van medewerkers. Je stuurt dit team aan met het oog op de realisatie van de kerntaken.

Je bent ook het eerste aanspreekpunt voor de werking van jouw afdeling en daarom verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van een netwerk en het bewerkstelligen van duurzame samenwerkingsverbanden. Waar opportuun zet je in op projectwerking.

 

De Afdelingsverantwoordelijke treedt op als:

- “opdrachtgever” die in dialoog met het team afspraken maakt over de te bereiken resultaten;

- “planner” die de resultaten in tijd vastlegt, de proces- en resultaatsindicatoren bepaalt en opvolgt;

- “kwaliteitsbewaker” die –ondersteund door een kwaliteitsmedewerker en/of de beleidsmedewerker – op basis van vakinhoudelijke deskundigheid het team ondersteunt;

- “efficiëntiebewaker” die bewaakt dat de middelen financieel op de beste manier worden ingezet.

 

Je treedt op als coach. Je begeleidt en ondersteunt medewerkers op een gelijkwaardige, spiegelende en waarderende manier, zodat ze zelf tot oplossingen en beslissingen komen. Zo help je medewerkers groeien in hun rol en vermijd je bottle-necks en nodeloze escalaties. Je werkt aan optimale context waarbinnen medewerkers optimaal kunnen werken. 

Jouw takenpakket bestaat uit:

 

 1. Je staat in voor de uitbouw en het bewaken van een klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening.
 • Je staat in voor een vlotte dagelijkse werking binnen de Afdeling;
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en de optimalisering van de werking van de eigen Afdeling;
 • Je waakt over de klantgerichtheid van de Afdeling;
 • Je staat in voor de opmaak van een langetermijnplanning voor de Afdeling, met als doel de continuïteit te verzekeren en het aanbod maximaal af te stemmen op de noden van de doelgroep en de stakeholders;
 • Je bent verantwoordelijk voor een doordachte en gedragen visie en aanpak van het team;
 • Je bewaakt/ volgt de eigen werkingsmiddelen op.

 

 1. Je bepaalt mee het beleid en doelstellingen (meerjarenplan) van de Afdeling en zorgt voor de implementatie ervan.
 • Je bepaalt mee de strategie, doelstellingen, resultaten en prioriteiten voor de gehele Afdeling;
 • Je maakt een begroting op voor de Afdeling, bespreekt deze met de hiërarchisch verantwoordelijke en controleert de begroting, de werkingsmiddelen en beschikbare middelen tussentijds, met ondersteuning van de financiële dienst;
 • Je stuurt de werking bij op basis van de financiële controle;
 • Je verduidelijkt de verwachtingen van de diverse stakeholders, registreert, verzamelt, verwerkt en analyseert data in functie van rapportage en bijsturing van de eigen werking i.s.m. de datamanager;
 • Je vertaalt noden naar beleidsvoorstellen (intern en extern) en doelstellingen en acties in het meerjarenplan;
 • Je legt structurele en functionele verbanden met de andere Afdeling;
 • Je verdedigt strategische belangen bij (externe) partners;
 • Je neemt deel aan overkoepelende overleggroepen en bewaakt daarin de belangen van de Afdeling/organisatie;
 • Je bent het aanspreekpunt voor kwaliteitsverbeteringsprojecten en (externe) kwaliteitsaudits en –inspectie: je treedt op als liaison met de opdrachtgever en verzorgt de planning van de audit of inspectie, je bewaakt de te onderzoeken prioritaire kwaliteitsdomeinen, de gehanteerde methodologie, de verwachte output en rapportering.
 • Je stemt de kwaliteitsprocessen en systemen af op de te voeren kwaliteitsaudits.

 

 1. Je bevordert de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.
 • Je legt i.s.m. HRM de rollen, opdrachten en taken vast binnen de Afdeling;
 • Je staat in voor de werving en selectie van de eigen medewerkers;
 • Je volgt de medewerkers op binnen het personeelsbeleid van IN-Gent vzw, i.s.m. de Dienst HRM;
 • Je maakt (taak)afspraken met de medewerkers en volgt deze op;
 • Je toetst de vragen voor het volgen van externe VTO-activiteiten aan het VTO-plan en aan het budget;
 • Je motiveert en begeleidt de medewerkers via coachings- en evaluatiegesprekken, en volgt hun ontwikkeling op;
 • Je zorgt voor een goede samenwerking en afstemming tussen de teamleden en afdelingsoverschrijdend;
 • Je waakt over de correcte uitvoering van het arbeidsreglement, het huishoudelijk reglement, de deontologische code en relevante wetgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming);
 • Je waakt over de correcte toepassing van het privacybeleid binnen de Afdeling, sensibiliseert de medewerkers hiervoor, volgt hen op en stuurt bij waar nodig;
 • Je ziet toe op een correcte verwerking van administratieve documenten, stavingstukken i.k.v. subsidies, allerhande officiële documenten,… binnen de reguliere setting van de Afdeling en binnen de projectwerking.

 

 1. Je bouwt (nieuwe) partnerschappen uit en onderhoudt ze, zowel intern als extern.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor lokale partners inzake activiteiten m.b.t. de eigen Afdeling;
 • Je organiseert intern en extern overleg (teamoverleg; lokaal en bovenlokaal overleg) en zit deze voor;
 • Je stelt expertise van het team ter beschikking, zowel intern als extern;
 • Je initieert team- en afdelingsoverschrijdend werken;
 • Je zet een netwerk van samenwerkingsverbanden op;
 • Je staat mee in voor de rapportage over de uitvoering van de kerntaken en neemt een signaalfunctie op m.b.t. knelpunten;
 • Je werkt mee voorstellen of projecten uit om deze knelpunten weg te werken of gedetecteerde behoeften in te vullen;
 • Je neemt deel aan extern overleg op lokaal en Vlaams niveau m.b.t. de kernopdrachten;
 • Je participeert in lokale en regionale overlegorganen en stemt onderling de visie af (bv. standpunten bij samenwerkingsinitiatieven, overleg i.v.m. beleid en subsidies bij de overheid)
 • Je duidt en motiveert het gevoerde beleid, zowel intern als extern;
 • Je promoot de eigen organisatie en lobbyt voor middelen (bv. op zoek gaan naar extra budget).
Lees meer

Medewerker Sociaal Beheer Doortrekkersterrein - contract onbepaalde duur (1 VTE) - Medewerker

Jobomschrijving: 

Stad Gent heeft een doortrekkersterrein voor rondreizende woonwagenbewoners, voor maximaal 25 woonwagens. Het doortrekkersterrein is enkel toegankelijk mits reservatie. 

 

Jouw takenpakket 

Je staat in voor het praktische beheer van het doortrekkersterrein

 • Je neemt taken op m.b.t. reservatie, onthaal, begeleiding en facturatie; 

 • Je houdt toezicht op de infrastructuur, de afvalinzameling, de netheid op de standplaatsen, het sanitair en het gehele terrein; 

 • Je bent het aanspreekpunt voor de uitvoering van het technisch onderhoud en je signaleert noodzakelijke interventies op dit vlak. 

Je werkt rond sociale cohesie en de relatie met buurtbewoners rond het terrein. 

 • Je onderhoudt goede contacten met externe partners; 

 • Je informeert derden (buurtbewoners, partners, diensten,…) over de werking en over de leefwijze van doortrekkers en je werkt mee aan sensibiliseringscampagnes om de negatieve beeldvorming over woonwagenbewoners te corrigeren; 

 • Je treedt op als brugfiguur voor wederzijdse vragen, opmerkingen of klachten; 

 • Je organiseert de deelname aan buurtgebonden activiteiten. 

Je begeleidt de woonwagenbewoners. 

 • Je verwijst de woonwagenbewoners gericht door naar het meest geschikte aanbod en je onderneemt acties ten behoeve van het sociaal welbevinden

Daarnaast neem je ook een aantal neventaken op, in samenspraak met en als ondersteuning van je collega’s op het terrein.  

 • Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen en de werkbesprekingen; 

 • Je rapporteert over de werking en onderbouwt samen met de beleidsmedewerkers signalen m.b.t. de doortrekkers. 

IN-Gent vzw staat in voor het praktische beheer van het terrein en de relatie met de klanten en de buurt. Als medewerker werk je hiervoor samen met de collega’s en eventueel andere organisaties. Je werkt samen rond empowerment van doortrekkende woonwagenbewoners en je komt op voor hun basisrechten. 

Lees meer

Medewerker HRM: preventie, VTO en stagebeleid contract onbepaalde duur (1 VTE) - Medewerker

Jobomschrijving: 

Als preventiemedewerker en medewerker VTO maak je deel uit van de Dienst HR. 

De Dienst HR staat in voor een stimulerend en talentgericht personeelsbeleid met het oog op de optimale realisatie van de kerntaken van IN-Gent vzw. 

 

De interne preventiemedewerker heeft als opdracht om in samenspraak met de externe dienst procedures en processen inzake preventie en bescherming op het werk op te stellen, bij te sturen en op te volgen. 

De medewerker VTO staat in voor het ontwikkelen, coördineren en opvolgen van het VTO-beleid in de organisatie, inclusief de uitvoering ervan. Daarnaast volgt de medewerker VTO ook het stagebeleid binnen IN-Gent op. 

 

Takenpakket  

PREVENTIE 

Als interne preventieadviseur ondersteun je de werkgever en de werknemers m.b.t. welzijn op het werk. Je adviseert de directie om het preventiebeleid van de organisatie op een structurele en planmatige manier verder uit te bouwen en uit te voeren. 

 1. Je adviseert en ondersteunt de directie m.b.t. welzijn op het werk. Je bent het eerste aanspreekpunt voor het management en de personeelsleden op het vlak van preventie en waakt over de continue informatieopdracht en sensibilisering. 

 1. Je zorgt ervoor dat de regelgeving m.b.t. welzijn op het werk correct wordt nageleefd. Je bepaalt mee de preventiemaatregelen op basis van risicoanalyses en neemt het initiatief om zaken te optimaliseren en risico's te beperken.  

 1. Je maakt het globaal preventieplan en het jaaractieplan op en volgt dit ook op. Je coördineert en volgt de acties tot preventieve corrigerende maatregelen op, net zoals de klachtenprocedure. 

 1. Je neemt deel aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) om toelichting en advies te geven over o.a. risicoanalyses en keuringen, stand van zaken van het jaarlijks actieplan, statistieken m.b.t. grensoverschrijdend gedrag, samenwerking met de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk; 

 1. Je werkt intern samen met de Logistiek Verantwoordelijke voor het opvolgen van de veiligheidskeuringen (bv. brandblussers, lift, elektriciteit); 

 1. Je voert een aantal administratieve taken uit, waaronder: het opmaken en klasseren van de wettelijke verslagen, het administratief opvolgen van arbeidsongevallen, opnemen van taken als secretaris van het CPBW. 

 

VTO  

Als Medewerker VTO sta je in voor het uitvoeren van het VTO-beleid ter bevordering van de ontwikkeling van het personeel en verzorg je ook de praktische en administratieve opvolging m.b.t. vormingen. 

 1. Je inventariseert de individuele en collectieve vormingsnoden en –behoeften en stelt jaarlijks een VTO-plan op;  

 1. Je volgt het budget op, in samenwerking met Financiën, en je stelt mee dossiers op om bijkomende middelen te verkrijgen (bv. subsidiedossier, projectdossier)

 1. Je stelt een individueel VTO-volgsysteem op en registreert de gevolgde VTO-activiteiten; 

 1. Je communiceert over het intern en extern vormingsaanbod aan de medewerkers; 

 1. Je staat in voor het organiseren van vormingen, gericht naar de medewerkers van IN-Gent, inclusief het maken van praktische en logistieke afspraken. Je neemt ook een aantal administratieve taken op: uitnodigingen, aanwezigheidslijsten, rapporten, facturaties voor de financiële dienst,… ; 

 1. Je organiseert de onthaalprocedure van nieuwe medewerkers; 

 1. Je evalueert en rapporteert jaarlijks over het VTO-beleid. 

 

STAGEBELEID en VRIJWILLIGERSADMINISTRATIE  

Je staat in voor de opmaak en de uitwerking van het stagebeleid van de organisatie en bepaalt hier de prioriteiten. Je neemt een deel van de vrijwilligersadministratie voor jouw rekening, vooral met betrekking tot de opmaak van overeenkomsten. 

 1. Je verzorgt de communicatie met de opleidingsinstanties en maakt de stagemogelijkheden bekend; 

 1. Je volgt de stage-aanvragen op en dispacht ze naar de juiste werking; 

 1. Je onthaalt en informeert nieuwe stageairs en je ondersteunt de stagementoren binnen de organisatie; 

 1. Je bent de link tussen medewerkers, student en het HR-team in functie van alle administratieve opvolgingen vb. contract, verzekeringen, …; 

 1. Je rapporteert jaarlijks over de werking. 

Lees meer

Vrijwilligersvacature: Crisistolk Nederlands - Oekraïens - Vrijwilliger

Jobomschrijving: 

Wat is een crisistolk?

Crisissituaties vragen om noodoplossingen. Ook in Gent worden er binnenkort vluchtelingen uit Oekraïne verwacht. IN-Gent wil de communicatie tussen hulp- en dienstverleners en Oekraïense vluchtelingen vlotter laten verlopen. Daarom zijn we op zoek naar mensen die - enkel in deze crisisperiode - hun kennis van het Nederlands en Oekraïens willen inzetten. Als vrijwillige crisistolk volg je eerst een korte opleiding en ondersteun je korte, informatieve gesprekken met hulpverleners bij diensten in Gent.  

Je wordt dus geen gecertificeerde sociaal tolk, maar je krijgt wel de basis mee om in deze uitzonderlijke omstandigheden te kunnen tolken van en naar het Oekraïens.

 

Jouw rol als crisistolk?

 • Je ondersteunt korte informatieve gesprekken tussen diensten en organisaties en vluchtelingen uit Oekraïne
 • Die gesprekken kunnen zowel online als live plaatsvinden.
 • Je ondersteunt vooral mondeling maar je kan eventueel ook iets schriftelijk vertalen.
Lees meer

Educatief Medewerker Doortrekkersterrein contract onbepaalde duur (0,8 VTE) - Medewerker

Jobomschrijving: 

Jouw functieomschrijving

 

Stad Gent heeft een doortrekkersterrein voor rondreizende woonwagenbewoners voor maximaal 25 woonwagens. Het doortrekkersterrein is enkel toegankelijk mits reservatie.

 

IN-Gent vzw staat in voor het praktische beheer van het terrein en de relatie met de klanten en de buurt. Als medewerker werk je hiervoor samen met de collega’s en eventueel andere organisaties. Je werkt samen rond empowerment van doortrekkende woonwagenbewoners en je komt op voor hun basisrechten.

Je staat in voor het aanbieden van onderwijsstimuli op het doortrekkersterrein, voornamelijk gericht op kinderen in de lagere schoolleeftijd en je werkt mee aan een langetermijnvisie. Daarnaast neem je ook een aantal taken op binnen het bredere sociaal beheer.

 

Jouw takenpakket

 • Je organiseert, coördineert en registreert de educatieve activiteiten voor kinderen (kleuter en lagere school) in het Nederlands, Frans en Engels i.s.m vrijwilligers en studenten;
 • Je begeleidt en coördineert studenten of vrijwilligers;
 • Je werkt didactisch en pedagogisch materiaal uit en past dit toe;
 • Je evalueert de werking en stuurt bij;
 • Je bouwt een netwerk uit en bent het aanspreekpunt rond de educatieve en vrijetijdsactiviteiten;
 • Je treedt op als brugfiguur tussen de doortrekkers en derden (buurt, partners, scholen, diensten,…);
 • Je organiseert en volgt het overleg met onderwijspartners en organisaties m.b.t. het aanbieden van regulier onderwijs voor kinderen van rondtrekkende gezinnen;
 • Je maakt analyses en speelt beleidssignalen door naar de (beleids)medewerkers.

 

Daarnaast neem je ook een aantal neventaken op, in samenspraak met en als ondersteuning van je collega’s op het terrein. Deze hebben betrekking op het praktisch beheer en de begeleiding van woonwagenbewoners, en op het team en de organisatie:

 • aanspreekpunt zijn voor onmiddellijke hulpverleningsvragen van woonwagenbewoners, en gerichte doorverwijzing;
 • meewerken aan acties rond het sociaal welbevinden;
 • ondersteunen van het praktisch beheer van het terrein: reservatie, onthaal, begeleiding en facturatie;
 • opvolgen gebruik van de polyvalente ruimte en het materiaal op het terrein.
 • actief deelnemen aan de teamvergaderingen en de werkbesprekingen;
 • rapporteren over de werking.
Lees meer

Freelance tolk en vertaler - Tolk en/of vertaler

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw is steeds op zoek naar geëngageerde freelance tolken en vertalers die op zelfstandige basis met ons willen samenwerken om ons talenaanbod te versterken.

Als gecertificeerd sociaal tolk werk je samen met Gentse diensten of voorzieningen zoals scholen of ziekenhuizen tolken. Je gaat hiervoor langs bij de betreffende dienst of werkt van thuis uit via videocall. We zijn vooral op zoek naar gecertificeerde tolken Bulgaars, Turks, Pashtoe, Arabisch, Somali, Tigrinya en Twi.

We zoeken sociaal vertalers voor het maken van:

 • Beëdigde vertalingen van officiële documenten zoals diploma’s, medische attesten en geboorteaktes van andere talen naar het Nederlands; Vooral voor de talen Albanees, Pashtoe en Grieks.
 • Vertalingen van informatieve documenten zoals brochures en folders van het Nederlands naar een andere taal (zie vertaalbibliotheek). Vooral voor de talen Albanees, Tsjechisch, Italiaans, Somali, Pashtoe en Twi.
 • Revisies van informatieve vertalingen. Vooral voor de talen Albanees, Tsjechisch, Italiaans, Somali, Pashtoe en Twi.

 

Lees meer
Sluiten