Zoeken
Terugkeren naar de startpagina

Vacature algemeen directeur IN-Gent - Vaste medewerker

Jobomschrijving: 

Situering van de functie

IN-Gent is het stedelijk extern verzelfstandigd agentschap, bestaande uit een 85-tal VTE, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de kernopdrachten van het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. IN-Gent vzw integreert de uitvoering van deze opdrachten maximaal binnen de context van de stad Gent. Stad Gent formuleert hiertoe bijkomende opdrachten voor IN-Gent vzw. Om zijn doelstellingen te realiseren beschikt IN-Gent vzw over een bekwame en gemotiveerde personeelsequipe, wordt er samengewerkt met tal van diensten en organisaties en wordt nauw samengewerkt met Vlaanderen en Stad Gent.

Als Algemeen Directeur staat u aan het hoofd van de vzw en neemt u de eindverantwoordelijkheid op. U wordt ondersteund door een Directeur Klantgerichte Diensten en een afdeling met Ondersteunende Diensten.

U rapporteert aan Dagelijks Bestuur en Raad van Bestuur van IN-Gent vzw. Voor een aantal zaken (bijv. administratieve zaken) rapporteert u aan de subsidiënten van IN-Gent vzw.

U geeft leiding.

 

Doelstelling van de functie

De Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen en neemt de communicatie naar en de ondersteuning van de bestuursorganen van IN-Gent vzw op. Samen met de voorzitter is hij/zij het gezicht van de organisatie naar de buitenwereld en de media.

De Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor de toepassing van de missie en de visie van IN-Gent vzw.

De Algemeen Directeur is eindverantwoordelijk voor het strategisch en structureel management van de organisatie. Derhalve combineert de Algemeen Directeur zowel inhoudelijke, strategische en operationele opdrachten met het oog op goed beheer.

De Algemeen Directeur staat in voor het plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van de activiteiten van IN-Gent, teneinde de korte- en langetermijndoelstellingen te realiseren. Dit doet hij/zij via aansturing en ondersteuning van de Directeur Klantgerichte Diensten en de Ondersteunende Diensten.

Hierbij staat de Algemeen Directeur garant voor de optimale uitvoering van decretaal opgelegde kerntaken en bijkomende opdrachten, conform de samenwerkingsovereenkomst
 

Functie-inhoud

 1. Organiseren van het intern beleidsplanningsproces van de organisatie
 • U coördineert de opmaak van een langetermijnplanning (strategisch plan) van IN-Gent.
 • U coördineert de opmaak van het operationeel plan en de begroting van IN-Gent (binnen het kader van de planningscyclus).
 • U draagt bij tot het consolideren van de korte- en langetermijnplanning en tot het formuleren van de algemene strategie van de organisatie.
 • U onderhandelt de samenwerkingsovereenkomsten en monitort de indicatoren.
 • U treedt op als eindverantwoordelijke voor de organisatieontwikkeling, het personeelsbeleid, de begroting en de boekhouding en rapporteert hierover aan de Raad van Bestuur.
 1. Monitoren, evalueren en bijsturen van de beleidsuitvoering van IN-Gent, teneinde de doelstellingen op lange en korte termijn te realiseren
 • U zet een informatiebeheerssysteem op met output en outcome-indicatoren teneinde de processen en afgesproken resultaten op te volgen en waar nodig maatregelen te nemen voor bijsturing (op eigen initiatief of na overleg met de Raad van Bestuur);
 • U volgt de goede relaties op met klanten en externe partners.
 1. Aansturen en begeleiden van complexe organisatieprocessen
 • U werkt aan draagvlak, zowel naar de interne (medewerkers/sociale partners) als externe stakeholders (besturen, voorzieningen, klanten;
 • U stuurt de interne en externe communicatie gericht op draagvlakcreatie en een positieve beeldvorming aan en volgt deze op.
 1. Samenwerken met de bestuursorganen van IN-Gent vzw
 • U staat in voor een goede en correcte samenwerking met de bestuursorganen van IN-Gent vzw zodat elke instantie haar opdrachten naar behoren kan vervullen.
 1. Instaan voor het organiseren van een adequate externe communicatie en goede contacten met de belangrijkste actoren, teneinde een goede informatie-uitwisseling te verzekeren en het professioneel imago en de beeldvorming van IN-Gent vzw te versterken.
 • U werkt samen met alle betrokken actoren om een coherent en adequaat communicatiebeleid voor IN-Gent vzw op te stellen, te organiseren en op te volgen;
 • U draagt via gerichte en interne en externe communicatie de missie van IN-Gent uit en maakt deze verder bekend;
 • U ontwikkelt en bevordert een eigen ‘corporate identity’ voor IN-Gent vzw;
 • U onderhoudt persoonlijk goede contacten met (externe) sleutelpersonen en/of doelgroepen die werkzaam zijn binnen het werkingsgebied van IN-Gent vzw (netwerking).
Lees meer

Leer je nieuwe buur(t) kennen - Vrijwilliger

Jobomschrijving: 

IN-Gent ondersteunt vluchtelingen bij de uitbouw van hun sociaal netwerk via een project waarbij we focussen op buurtgerichte ontmoeting. Dit project loopt van midden 2017 tot eind 2018. In verschillende Gentse buurten zetten we initiatieven op die de ontmoeting tussen vluchtelingen en hun buurt (zowel organisaties als bewoners van de buurt) bevorderen. Het project vindt plaats in volgende buurten:

 • Elisabethbegijnhof-Papegaai
 • Sluizeken-Tolhuis-Ham
 • Brugse Poort-Rooigem
 • Muide-Meulestede-Afrikalaan
 • Stationsbuurt Noord

Wil je graag kennismaken met een of meerdere vluchtelingen die bij jou in de buurt wonen en samen één of meerdere activiteiten doen (vb. samen sporten, samen koken, samen naar een optreden gaan …)? Wil je daarnaast ook deelnemen aan activiteiten in je buurt waarbij de ontmoeting met vluchtelingen centraal staat?

 

Meld je aan bij Susan Pector (susan.pector@in-gent.be/ 0488 85 67 43)!

Lees meer

Buddy voor "Samen Gentenaar" - Vrijwilliger

Jobomschrijving: 

Samen Gentenaar is een initiatief waarbij duo’s met elkaar op stap gaan in Gent, Nederlands praten en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan.

 

Buddy worden van een vluchteling/nieuwkomer in Gent met de bedoeling  om hem/haar wegwijs te maken in de stad en praktische ondersteuning te bieden bij alledaagse zaken.

Je ontmoet je elkaar om de twee weken gedurende zes maanden. Tijdens de ontmoetingen praat je Nederlands en zoek je samen antwoorden op vragen over het leven in Gent. Hoe zoek ik werk? Hoe werkt de post? Waar kan ik oude meubelen kopen? Welke feesten vieren de Gentenaars? Hoe werkt een oudercontact? Waar moet ik zijn voor vrije...

Lees meer

Freelance - Tolk en/of vertaler

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw is steeds op zoek naar geëngageerde freelance tolken en vertalers om ons talenaanbod te versterken.  

Als sociaal tolk tolk je bij Gentse diensten of voorzieningen zoals scholen of ziekenhuizen.  Je gaat hiervoor langs bij de betreffende dienst of werkt van thuis uit via een webcamsysteem.

We zoeken sociaal vertalers voor:

 • De vertaling van officiële documenten zoals diploma’s, medische attesten en geboorteaktes van andere talen naar het Nederlands;
 • Het vertalen van informatieve brochures en folders omzetten van het Nederlands naar een andere taal (zie vertaalbibliotheek);
 • De revisie van informatieve vertalingen.

 

 

Lees meer
Sluiten