Terugkeren naar de startpagina

Word Ambassadeur - Vrijwilliger

Jobomschrijving: 

Wat is een Ambassadeur?

Als Ambassadeur ga je een engagement aan om via jouw persoonlijk verhaal over opleiding en werk anderen te inspireren. Je spreekt live voor een diverse groep van mensen: studenten, werknemers, HR Professionals, docenten , bedrijfsleiders, ….

Je brengt jouw verhaal op een originele manier. Jouw getuigenissen maken anderen bewust van de kracht en het potentieel van anderstalige nieuwkomers en diversiteit binnen organisaties.

Ambassadeurs zijn storytellers met een missie.  Stuk voor stuk eerlijke verhalen over vallen, doorzetten en terug opstaan.  Je vertelt over de uitdagingen, drempels en kantelmomenten die je als nieuwkomer ervaarde tijdens het behalen van een Belgisch diploma hoger onderwijs of gekwalificeerde job.

 

De missie van Ambassadeurs: de diversiteit in het Gentse hoger onderwijs en in gekwalificeerde jobs versterken. Daarnaast inspireer je andere studenten, werkzoekenden en werknemers om in hun kansen te blijven geloven en door te zetten.

 

Versterk jij ons team als Ambassadeur?

Lees meer

Vrijwilliger: Begeleider conversatietafels Nederlands voor anderstaligen - Vrijwilliger

Jobomschrijving: 

Wat zijn conversatietafels?

In een conversatietafel praten een begeleider en ongeveer 4 anderstalige deelnemers met elkaar over dagdagelijkse onderwerpen en thema’s naar keuze. De deelnemers hebben een gelijkaardig niveau Nederlands. Het hoofddoel is Nederlands oefenen. 

 

Jouw rol als begeleider?

 • Je leidt de conversatie in goede banen.
 • Je motiveert de deelnemers om zoveel mogelijk Nederlands te spreken a.d.h.v. gerichte vragen, werkvormen…
 • Je geeft feedback op het Nederlands indien gewenst door de deelnemers.
 • Je houdt medewerkers van IN-Gent op de hoogte van eventuele vragen of problemen binnen de conversatie.
Lees meer

Medewerker HRM: preventie, VTO en stagebeleid/ contract onbepaalde duur (0,8 VTE) - Medewerker

Jobomschrijving: 

Als preventiemedewerker en medewerker VTO maak je deel uit van de Dienst HR.

De Dienst HR staat in voor een stimulerend en talentgericht personeelsbeleid met het oog op de optimale realisatie van de kerntaken van IN-Gent vzw.

De interne preventiemedewerker heeft als opdracht om in samenspraak met de externe dienst procedures en processen inzake preventie en bescherming op het werk op te stellen, bij te sturen en op te volgen.

De medewerker VTO staat in voor het ontwikkelen, coördineren en opvolgen van het VTO-beleid in de organisatie, inclusief de uitvoering ervan. Daarnaast volgt de medewerker VTO ook het stagebeleid binnen IN-Gent op.Takenpakket

PREVENTIE

Als interne preventieadviseur ondersteun je de werkgever en de werknemers m.b.t. welzijn op het werk. Je adviseert de directie om het preventiebeleid van de organisatie op een structurele en planmatige manier verder uit te bouwen en uit te voeren.

 • Je adviseert en ondersteunt de directie m.b.t. welzijn op het werk. Je bent het eerste aanspreekpunt voor het management en de personeelsleden op het vlak van preventie en waakt over de continue informatieopdracht en sensibilisering.
 • Je zorgt ervoor dat de regelgeving m.b.t. welzijn op het werk correct wordt nageleefd. Je bepaalt mee de preventiemaatregelen op basis van risicoanalyses en neemt het initiatief om zaken te optimaliseren en risico's te beperken.
 • Je maakt het globaal preventieplan en het jaaractieplan op en volgt dit ook op. Je coördineert en volgt de acties tot preventieve corrigerende maatregelen op, net zoals de klachtenprocedure.
 • Je neemt deel aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) om toelichting en advies te geven over o.a. risicoanalyses en keuringen, stand van zaken van het jaarlijks actieplan, statistieken m.b.t. grensoverschrijdend gedrag, samenwerking met de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk;
 • Je werkt intern samen met de Logistiek Verantwoordelijke voor het opvolgen van de veiligheidskeuringen (bv. brandblussers, lift, elektriciteit);
 • Je voert een aantal administratieve taken uit, waaronder: het opmaken en klasseren van de wettelijke verslagen, het administratief opvolgen van arbeidsongevallen, opnemen van taken als secretaris van het CPBW.

 

VTO

Als Medewerker VTO sta je in voor het uitvoeren van het VTO-beleid ter bevordering van de ontwikkeling van het personeel en verzorg je ook de praktische en administratieve opvolging m.b.t. vormingen.

 • Je inventariseert de individuele en collectieve vormingsnoden en –behoeften en stelt jaarlijks een VTO-plan op;
 • Je volgt het budget op, in samenwerking met Financiën, en je stelt mee dossiers op om bijkomende middelen te verkrijgen (bv. subsidiedossier, projectdossier);
 • Je stelt een individueel VTO-volgsysteem op en registreert de gevolgde VTO-activiteiten;
 • Je communiceert over het intern en extern vormingsaanbod aan de medewerkers;
 • Je staat in voor het organiseren van vormingen, gericht naar de medewerkers van IN-Gent, inclusief het maken van praktische en logistieke afspraken. Je neemt ook een aantal administratieve taken op: uitnodigingen, aanwezigheidslijsten, rapporten, facturaties voor de financiële dienst,… ;
 • Je organiseert de onthaalprocedure van nieuwe medewerkers;
 • Je evalueert en rapporteert jaarlijks over het VTO-beleid.

 

STAGEBELEID

Je staat in voor de opmaak en de uitwerking van het stagebeleid van de organisatie en bepaalt hier de prioriteiten.

 • Je verzorgt de communicatie met de opleidingsinstanties en maakt de stagemogelijkheden bekend;
 • Je volgt de stage-aanvragen op en dispacht ze naar de juiste werking;
 • Je onthaalt en informeert nieuwe stageairs en je ondersteunt de stagementoren binnen de organisatie;
 • Je bent de link tussen medewerkers, student en het HR-team in functie van alle administratieve opvolgingen vb. contract, verzekeringen, …;
 • Je rapporteert jaarlijks over de werking.
Lees meer

Jobstudent of stagiair(e) sociale media - Stagiair

Jobomschrijving: 

Ben je een echte social media addict? Volg je de nieuwste trends in sociale media? Communiceer jij met reels, instagramstory’s en emoji’s ? Ben je student(e) in een communicatierichting op zoek naar een stage? Lees dan zeker verder!

 

Jouw functieomschrijving

IN-Gent zoekt een jobstudent of stagiair(e) die creatief en zelfstandig is en voeling heeft met thema’s zoals integratie, racisme, migratie. Als jobstudent of stagiair(e) sociale media kom je terecht in het team communicatie en beeldvorming. Tijdens deze stage creëer je, onder begeleiding van je stagebegeleider, content voor Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn. Voor elk platform pas je de juiste sociale mediastrategie toe. Je schrijft inspirerende korte teksten voor deze social platforms en kiest daarbij steeds het beste beeld. Je maakt foto’s en monteert kleine videofragmenten die je zelf hebt opgenomen.

 

Jouw takenpakket

 • Content bedenken samen met de communicatieverantwoordelijke.
 • Content creëren voor onze sociale kanalen: foto’s nemen, video’s maken, blogpost schrijven, korte interviews afnemen, …
 • Schrijven van korte teksten voor sociale kanalen.
 • Sociale mediaberichten inplannen in Agorapulse.
 • Trends in sociale media opvolgen.
Lees meer

Projectmedewerker kwaliteit - contract bepaalde duur - Medewerker

Jobomschrijving: 

Jouw functieomschrijving

 

IN-Gent vzw ondersteunt het Vlaamse en Gentse integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken.

 

We zoeken een enthousiaste en gedreven medewerker die via wisselende inhoudelijke opdrachten mee wil werken aan het bewaken van een kwaliteitsvolle dienstverlening.  Als Projectmedewerker Kwaliteit richt je je op de verdere uitbouw van de diensten en je ondersteunt de afdeling individu bij de realisatie van een uniforme, vlotte en effectieve dienstverlening voor onze klanten.

 

Je zet een plan uit om de werkprocessen te verankeren in de werkstrategie, aangepast aan de wensen van de klant en streeft daarbij de nodige kwaliteitsnormen na. Je ontwikkelt mee de instrumenten die toelaten om de opdracht van de afdeling in de praktijk te realiseren. Het plan krijgt vorm binnen projecten die jij regisseert. Je doet daarbij een beroep op de medewerkers hun inhoudelijke expertise, werkt in nauwe samenwerking met de andere kwaliteitsmedewerker binnen de afdeling en je wordt aangestuurd en ondersteund door de afdelingsverantwoordelijken.

 

Naast de ondersteuning van de reguliere werking, zal je ook ingezet worden bij de operationalisering van het nieuwe decreet integratie en inburgering. Het nieuwe decreet, dat ingaat op 1 januari 2022, brengt heel wat veranderingen met zich mee voor onze inburgeraars en voor IN-Gent. In het najaar van 2021 en begin 2022 zullen we de nieuwe elementen in het decreet operationaliseren in onze dienstverlening.

 

Jouw takenpakket

1. Je zet projecten op voor de optimalisatie van de klantgerichte werking binnen Trajectbepaling en Trajectbegeleiding en volgt deze verder op.

 • Je stelt procedures op m.b.t. de begeleiding en opvolging van klanten. Je  schrijft de processen uit, waarbij taken, traject en timing van procedures worden beschreven.
 • Je organiseert intern overleg met de betrokkenen over het opzet en de inhoud van de procedures en de concrete doelstellingen.
 • Je begeleidt de correcte toepassing van processen, procedures, methodieken en tools;
 • Je doet een voorstel naar de verdere opvolging van de procedures door de afdelingsverantwoordelijke;
 • Je stelt een stappenplan op per thema of project en legt dit ter goedkeuring voor aan de afdelingsverantwoordelijke;
 • Je maakt kwaliteit aantoonbaar door het gebruik van indicatoren en metingen;

 

2. Je verleent advies en ondersteuning de afdeling individu en de directie

 • Je vertrekt vanuit een analyse van de huidige dienstverlening en brengt de wisselwerking tussen de verschillende teams en opdrachten in kaart.
 • Je stelt een actieplan op m.b.t.:
  • Rolverdeling tussen de diensten;
  • Verbeteren van processen op organisatieniveau;
  • Dossiercoördinatie tussen diensten;
  • Verbeteren van de interne communicatie tussen de diensten;
 • Je vertrekt vanuit de klanteninzichten en definieert mee de klantenprofielen en bepaalt daardoor mee de klantgerichte werking.
 • Je bewaakt en monitort bij de implementatie van de nieuwe regelgeving de kwaliteit van de dienstverlening en definieert de nodige indicatoren hiervoor.

 

3. Je werkt mee aan beleidsadvies. Je onderbouwt beleidssignalen vanuit de werking en speelt ze door naar de beleidsmedewerkers.

 

4. Je detecteert opportuniteiten en formuleert voorstellen naar een afdelingsoverschrijdende en teamoverschrijdende samenwerking.

 • Je gaat de complementariteit tussen werkingen na en doet voorstellen over hoe deze elkaar kunnen versterken vanuit een klantgericht perspectief.
 • Je maakt voorstellen en werkt tools uit voor het ontwikkelen van een effectieve samenwerking tussen de afdelingen en teams.

 

5. Andere activiteiten:

 • Je neemt actief deel aan de interne vergaderingen en werkbesprekingen.
 • Je neemt deel aan relevant extern overleg en rapporteert hierover intern.
 • Je stemt voortdurend af met de afdelingsverantwoordelijke(n), de andere projectmedewerkers kwaliteit en de beleidsmedewerkers.
 • Je rapporteert over de werking.
Lees meer

Vrijwilliger: Enthousiaste spelbegeleiders op het doortrekkersterrein van Gent - Vrijwilliger

Jobomschrijving: 

 

Wie zijn wij?

IN-Gent vzw voert het Vlaamse integratiebeleid uit en beheert het doortrekkersterrein op de Drongensesteenweg. Daar verblijven woonwagenbewoners en hun kinderen gedurende een drietal weken voor ze opnieuw rondtrekken. De meeste gezinnen trekken rond in België of Frankrijk en spreken dus Nederlands of Frans. Een deel van hen heeft weinig schoolse ervaring, waardoor ze weinig structuur kennen en slechts beperkt lezen of schrijven. 

We bouwen aan een speelhoek waarop de kinderen hun creativiteit kunnen loslaten. Dankzij jouw begeleiding dagen we hen uit om samen te spelen en zichzelf verder te ontwikkelen.

Meer info vind je op www.in-gent.be.

 

Wat is jouw rol?

 • Je opent en sluit de speelhoek een drietal uurtjes, en controleert daarbij ook de materialen die uitgeleend worden.
 • Je bedenkt welk speelgoed goed bij de kinderen zou passen en helpt hen kiezen.
 • Je begeleidt de kinderen tijdens het spelen op het terrein.
 • Samen met de medewerker en andere vrijwilligers denk je mee na over hoe we de werking kunnen verbeteren voor de kinderen en de ouders.
Lees meer

Freelance tolk en vertaler - Tolk en/of vertaler

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw is steeds op zoek naar geëngageerde freelance tolken en vertalers die op zelfstandige basis met ons willen samenwerken om ons talenaanbod te versterken.

Als gecertificeerd sociaal tolk werk je samen met Gentse diensten of voorzieningen zoals scholen of ziekenhuizen tolken. Je gaat hiervoor langs bij de betreffende dienst of werkt van thuis uit via videocall. We zijn vooral op zoek naar gecertificeerde tolken Bulgaars, Turks, Pashtoe, Arabisch, Somali, Tigrinya en Twi.

We zoeken sociaal vertalers voor het maken van:

 • Beëdigde vertalingen van officiële documenten zoals diploma’s, medische attesten en geboorteaktes van andere talen naar het Nederlands; Vooral voor de talen Albanees, Pashtoe en Grieks.
 • Vertalingen van informatieve documenten zoals brochures en folders van het Nederlands naar een andere taal (zie vertaalbibliotheek). Vooral voor de talen Albanees, Tsjechisch, Italiaans, Somali, Pashtoe en Twi.
 • Revisies van informatieve vertalingen. Vooral voor de talen Albanees, Tsjechisch, Italiaans, Somali, Pashtoe en Twi.

 

Lees meer
Sluiten