Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be
Terugkeren naar de startpagina

Medewerker informatieveiligheid en privacybescherming in digitaliseringsprojecten (0,5 VTE tot 01 september 2023) - Medewerker

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw voert het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid uit en staat in voor extra taken op het Gentse stedelijk niveau. Meer info vind je op www.in-gent.be.
IN-Gent is er voor individuen, organisaties en verenigingen en bestaat uit een team van 130 gemotiveerde en professionele medewerkers.

Samen met de andere Agentschappen Integratie en Inburgering en het Huis van het Nederlands Brussel wordt er gewerkt aan digitaliseringsprojecten voor de gehele integratie- en inburgeringssector.
Als medewerker informatieveiligheid en privacybescherming bewaak je het verantwoord omgaan met datatechnologie en gegevensverwerking in softwareprojecten en adviseer je mee de organisatie om privacy by design te garanderen in systemen en processen.

Takenpakket

Je bent voor de security- en privacyaspecten betrokken bij verschillende projecten en je onderzoekt risico’s verbonden aan het verwerken van informatie. Waar mogelijk stel je oplossingen voor om hier adequaat mee om te gaan.

 1. Je stemt af met de veiligheidsconsulent en werkt in nauw overleg met de DPO van IN-Gent, en met die van de andere Agentschappen waarmee er een onderlinge werkverdeling en uitwisseling wordt opgezet.
 2. Je volgt voor de DPO van IN-Gent de ontwikkelingen op binnen de Cel Digitalisering van de 4 Agentschappen, m.b.t. 6 digitale werven: de Kruispuntbank Inburgering (KBI); Community building en digital marketing (CRM); Klantenportaal en -dienstverlening; Online leren en testen; Nederlandse taalverwerving; Digitale wendbaarheid.
 3. Je informeert en ondersteunt de DPO van IN-Gent in het uitbrengen van advies m.b.t. deze werven, gedurende alle projectfasen (projectplanning, business analyse, ontwikkeling en testen, ingebruikname).
 4. Je doet voorstellen om dataveiligheid en privacy standaard te integreren in producten, diensten en systeemontwerpen Je detecteert risico’s op vlak van informatieveiligheid en privacybescherming bij de ontwikkeling van nieuwe tools en formuleert passende technische en organisatorische maatregelen om deze risico’s te beperken vóór ingebruikname.
 5. Je geeft occasioneel advies over andere privacy- en dataveiligheidsgerelateerde issues.

 

Lees meer

Trajectbepaler (voltijds contract tot 31/12/2022) - Medewerker

Jobomschrijving: 

In-Gent vzw ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken.

 

Als trajectbepaler ben je expert in doelgroepbepaling in het kader van NT2 (lessen Nederlands), inburgerings- en integratietrajecten. Op basis van een gesprek en eventuele (taal)vaardigheidstesten oriënteer je de klant naar de meest geschikte cursus Nederlands en leg je samen het persoonlijk inburgeringstraject vast. Je houdt daarbij rekening met de persoonlijke situatie, praktische voorkeuren en leervaardigheid van de klant.

Na de trajectbepaling begeleidt een andere dienst binnen In-Gent de klant tijdens het volledige inburgeringstraject.

 

Takenpakket

 

 1. Je informeert klanten over het interne en externe aanbod:
 • Je voert gesprekken met de klant om zicht te krijgen op hun profiel en vraag;
 • Je informeert nieuwkomers over hun rechten en mogelijke inburgeringsplicht en je motiveert hen om een inburgeringstraject te volgen;
 1. Je neemt eventueel instaptesten NT2 en certificerende testen Nederlands af.
 2. Je oriënteert klanten op basis van verschillende parameters en je legt dit vast in een trajectplan:
 • Je registreert alle verzamelde gegevens vlot en correct in ons cliëntvolgsysteem;
 • Je werkt open en constructief samen met de verschillende trajectaanbieders om een vlot traject voor de klant te garanderen.
 1. Je geeft, samen met het team en de afdelingsverantwoordelijke, de organisatie van onze dienstverlening vorm:
 • Je denkt actief en kritisch mee en geeft ideeën om onze werking vlot en klantvriendelijk te laten verlopen;
 • Je helpt mee bij de ontwikkeling van ondersteunend materiaal zoals draaiboeken, intake-instrumenten en tools.
Lees meer

Medewerker HR - personeelsadministratie, werving en selectie contract bepaalde duur tot 31.12.2022 (0,5 VTE) - Medewerker

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw voert het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid uit en staat in voor extra taken op het Gentse stedelijk niveau. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met tal van diensten en organisaties en met de Stad Gent.

IN-Gent bestaat uit een team van ongeveer 130 gemotiveerde en professionele medewerkers.

 

Als medewerker HR – Personeelsadministratie, Werving & Selectie maak je deel uit van de Dienst HR.

Je verzorgt mee het beheer van de personeels- en loonadministratie en ontwikkelt de nodige instrumenten voor het voeren van een kwaliteitsvol HR-beleid. Daarnaast organiseer je het wervings- en selectieproces zodat de personeelsbezetting voldoet aan de noden van de organisatie.

 

Takenpakket

 

 • Je volgt de sociale loonwetgeving op en ziet toe op de juridische correcte toepassing ervan.
 • Je staat in voor de loonadministratie, in samenwerking met de teamcoördinator en het sociaal secretariaat.
 • Je volgt specifieke dossiers op m.b.t. loonsubsidiëring.
 • Je stelt vacatures op en zorgt voor de verspreiding ervan.
 • Je neemt de individuele communicatie naar sollicitanten op.
 • Je organiseert de praktische en logistieke uitvoering van het selectieproces voor nieuwe medewerkers en biedt inhoudelijke ondersteuning.
 • Je stelt contracten en andere documenten op voor losse en vaste medewerkers van IN-Gent vzw bij aanwerving en bij uitdiensttreding.
 • Je verzamelt alle noodzakelijke gegevens voor het personeelsdossier.
 • Je verzorgt het onthaal van nieuwe medewerkers.
 • Je bent het aanspreekpunt voor medewerkers inzake toepassing van de sociale loonwetgeving, verlofstelsels, personeelsbeheersysteem,…
 • Je adviseert medewerkers bij de organisatie van hun werktijd of loopbaan en je stelt hiervoor de nodige documenten op.
Lees meer

Medewerker Doortrekkersterrein: Educatieve ondersteuning en Sociaal beheer contract onbepaalde duur (0,8 VTE) - Medewerker

Jobomschrijving: 

Stad Gent beschikt over een doortrekkersterrein voor rondreizende woonwagenbewoners, toegankelijk mits reservatie.
IN-Gent vzw staat in voor het praktische beheer ervan en voor de relatie met de klanten en de buurt. Samen met de collega’s en eventueel andere organisaties, werk je rond empowerment van doortrekkende woonwagenbewoners en je komt op voor hun basisrechten.
Je staat in voor het aanbieden van onderwijsstimuli op het doortrekkersterrein, voornamelijk naar kinderen in de lagere schoolleeftijd, en je werkt mee aan een langetermijnvisie.
Daarnaast neem je ook een aantal taken op binnen het bredere sociaal beheer.

 

Jouw takenpakket

ONDERWIJSSTIMULI AANBIEDEN

 • Je organiseert en coördineert educatieve activiteiten voor kinderen (kleuter en lagere school) in het Nederlands, Frans en Engels i.s.m vrijwilligers;
 • Je begeleidt en coördineert stagiaires of vrijwilligers;
 • Je werkt didactisch en pedagogisch materiaal uit;
 • Je registreert de acties;
 • Je evalueert de werking en stuurt bij.

 

BEGELEIDING VAN WOONWAGENBEWONERS

 • Je bent het aanspreekpunt voor hulpverleningsvragen van woonwagenbewoners en gerichte doorverwijzing;
 • Je neemt samen met anderen initiatief rond het sociaal welbevinden van de woonwagenbewoners.

 

SOCIALE COHESIE

 • Je bent intern en extern het aanspreekpunt rond educatieve en vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren.
 • Je onderhoudt goede relaties met de buurtbewoners en informeert hen;
 • Je bouwt een netwerk (buurt, partners, scholen, diensten,…) uit rond vrijetijdsbesteding en om educatieve activiteiten op het terrein te organiseren.

 

PRAKTISCH BEHEER DOORTREKKERSTERREIN

 • Je staat samen met de andere medewerkers in voor het praktisch beheer van het doortrekkersterrein: reservatie, onthaal, begeleiding en facturatie;
 • Je stemt mee in overleg de verschillende activiteiten op elkaar af (activiteiten voor kinderen, vaccinatie, welzijnspartners, vertrek en aankomst, …);
 • Je coördineert het gebruik van de polyvalente ruimte en van het materiaal.

 

TAKEN T.A.V. HET TEAM EN DE ORGANISATIE

 • Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen en de werkbesprekingen;
 • Je neemt deel aan het overleg met de Gentse onderwijspartners rond de (middel)langetermijnvisie en planning;
 • Je maakt analyses en speelt onderbouwde beleidssignalen door naar de betrokken (beleids)medewerkers;
 • Je legt de nodige linken met andere werkingen van IN-Gent vzw en werkt hieromtrent voorstellen uit;
 • Je rapporteert over de werking.
Lees meer

Trajectbegeleider nieuwkomers (1 VTE, onbepaalde duur) (0,8 VTE, vervangingscontract) - Medewerker

Jobomschrijving: 

Stel je voor: je komt toe in een land waar je de taal nog niet beheerst en je moet je in het kluwen van administratie, huisvesting, onderwijs en werk een weg zoeken.

Wel, als trajectbegeleider ben je er om nieuwkomers te gidsen tijdens dat proces. Je gaat cultuursensitief en krachtgericht te werk binnen jouw vier rollen. Zijn deze rollen je op het lijf geschreven? Dan ben jij degene die we zoeken:

 • Coach en vertrouwenspersoon: je begeleidt het leerproces van de inburgeraar vanuit een niet-oordelende nieuwsgierige houding;
 • Veelzijdig aanspreekpunt: je verwijst de inburgeraar door naar andere diensten of organisaties, vanuit een sterke basiskennis van de samenleving;
 • Bruggenbouwer: je bent een brug tussen de inburgeraar en de samenleving;
 • Regisseur: je hebt een overzicht over de verschillende aspecten in het leven van de inburgeraar.

Meer info over de werking van IN-Gent vind je op https://www.in-gent.be/.

 

takenpakket

Als trajectbegeleider binnen het regulier inburgeringscontract:

 • voer je coachende begeleidingsgesprekken met inburgeraars en werk je een traject op maat uit;
 • bouw je een positieve relatie met de cliënt op;
 • begeleid je de inburgeraar bij het bepalen en concreet maken van toekomstperspectieven op sociaal, professioneel en/of educatief vlak zodat hij/zij hier bewust mee aan de slag kan gaan;
 • volg je individuele ondersteuningsvragen van inburgeraars op en verwijs je gericht door;
 • volg je dossiers systematisch op, gebruik makend van een cliëntvolgsysteem;
 • zorg je voor de gegevensuitwisseling met relevante partners tijdens de loop van het traject.
 • neem je actief deel aan overleg en rapporteert hierover aan de afdelingsverantwoordelijke.
 • rapporteer je over de werking en speel je eventuele beleidssignalen door naar de betrokken beleidsmedewerkers.
Lees meer

Vrijwilligersvacature: Crisistolk Nederlands - Oekraïens - Vrijwilliger

Jobomschrijving: 

Wat is een crisistolk?

Crisissituaties vragen om noodoplossingen. Ook in Gent worden er binnenkort vluchtelingen uit Oekraïne verwacht. IN-Gent wil de communicatie tussen hulp- en dienstverleners en Oekraïense vluchtelingen vlotter laten verlopen. Daarom zijn we op zoek naar mensen die - enkel in deze crisisperiode - hun kennis van het Nederlands en Oekraïens willen inzetten. Als vrijwillige crisistolk volg je eerst een korte opleiding en ondersteun je korte, informatieve gesprekken met hulpverleners bij diensten in Gent.  

Je wordt dus geen gecertificeerde sociaal tolk, maar je krijgt wel de basis mee om in deze uitzonderlijke omstandigheden te kunnen tolken van en naar het Oekraïens.

 

Jouw rol als crisistolk?

 • Je ondersteunt korte informatieve gesprekken tussen diensten en organisaties en vluchtelingen uit Oekraïne
 • Die gesprekken kunnen zowel online als live plaatsvinden.
 • Je ondersteunt vooral mondeling maar je kan eventueel ook iets schriftelijk vertalen.
Lees meer

Freelance tolk en vertaler - Tolk en/of vertaler

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw is steeds op zoek naar geëngageerde freelance tolken en vertalers die op zelfstandige basis met ons willen samenwerken om ons talenaanbod te versterken.

Als gecertificeerd sociaal tolk werk je samen met Gentse diensten of voorzieningen zoals scholen of ziekenhuizen tolken. Je gaat hiervoor langs bij de betreffende dienst of werkt van thuis uit via videocall. We zijn vooral op zoek naar gecertificeerde tolken Bulgaars, Turks, Pashtoe, Arabisch, Somali, Tigrinya en Twi.

We zoeken sociaal vertalers voor het maken van:

 • Beëdigde vertalingen van officiële documenten zoals diploma’s, medische attesten en geboorteaktes van andere talen naar het Nederlands; Vooral voor de talen Albanees, Pashtoe en Grieks.
 • Vertalingen van informatieve documenten zoals brochures en folders van het Nederlands naar een andere taal (zie vertaalbibliotheek). Vooral voor de talen Albanees, Tsjechisch, Italiaans, Somali, Pashtoe en Twi.
 • Revisies van informatieve vertalingen. Vooral voor de talen Albanees, Tsjechisch, Italiaans, Somali, Pashtoe en Twi.

 

Lees meer
Sluiten