Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be
Terugkeren naar de startpagina

Privacy

Toelichting

 

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de organisatie ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

 

Privacy Policy Website

 

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: IN-Gent vzw, maatschappelijke zetel: Botermarkt 1, met ondernemingsnummer 0507.873.093.

Lees de Privacy Policy aandachtig door, want deze bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op https://www.in-gent.be/ en door het invullen van één van onze invulformulieren op deze website, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

Artikel 1 – Algemeen

 

IN-Gent vzw stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

 

2.1.        Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 

  • Categorie 1: uw IP-adres, surfgedrag, herkomst, zoektermen;

  • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding);

  • Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;

  • Categorie 4: via functionele cookies Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.

 

2.2.        IN-Gent vzw kan van u persoonsgegevens vergaren tijdens uw registratie en gebruik van de website.

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

 

3.1.        Algemene doeleinden:

 

IN-Gent vzw zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of organisaties niet kan achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van IN-Gent vzw om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
  • Categorie 2: het beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van de  website en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van mailings, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • Categorie 3: het u toezenden van nieuwsbrieven en berichten over activiteiten, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • Categorie 4: technisch noodzakelijke cookies.

 

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

 

3.2.        Nieuwsbrieven:

 

De persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor nieuwsbrieven, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder e-mailbericht bij de nieuwsbrief.

 

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kan IN-Gent vzw uw gegevens gebruiken voor het verzenden van ander materiaal met betrekking tot IN-Gent vzw, haar producten en/of diensten. IN-Gent vzw kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door IN-Gent vzw bewaarde documenten.

 

3.3.        Doorgifte aan derden:

 

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van IN-Gent vzw, waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien IN-Gent vzw failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de activiteiten van IN-Gent vzw geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

IN-Gent vzw zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat IN-Gent vzw uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

 

IN-Gent vzw zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of op een andere manier commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

3.4.        Wettelijke vereisten:

 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat IN-Gent vzw uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. IN-Gent vzw zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

 

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen IN-Gent vzw en u.

 

Artikel 5 – Uw rechten

 

5.1.        Recht van toegang en inzage:

 

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

 

5.2.        Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan IN-Gent vzw. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

 

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

5.3.        Recht van verzet:

 

U beschikt over het recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 

5.4.        Recht van vrije gegevensoverdracht:

 

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 

5.5.        Recht van intrekking van de toestemming:

 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

5.6.        Uitoefening van uw rechten:

 

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar GDPR@in-gent.be, per post naar IN-Gent vzw [Kongostraat 42 – 9000 Gent, t.a.v. Henau Stephan] of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

 

5.7.        Automatische beslissingen en profiling:

 

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

5.8.        Recht om klacht in te dienen:

 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

6.1.        Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van de door ons verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

6.2.        In geen geval kan IN-Gent vzw aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

6.3.        U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 7 – Toegang door derden

 

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

Artikel 8 – Cookies

 

8.1.        IN-Gent vzw maakt niet zelf gebruik van cookies.

 

We maken geen individueel profiel van uw online activiteiten. Naam, e-mailadres, IP-adres, enz. worden bij onze websites niet opgeslagen.

 

8.2.        Cookies van derden in ingesloten inhoud

 

U merkt mogelijk dat op sommige pagina's van onze websites cookies zijn geplaatst die niet zijn gerelateerd aan IN-Gent vzw. Wanneer u een pagina bezoekt met ingesloten inhoud van bijvoorbeeld YouTube, kunnen deze dienstverleners hun eigen cookies in uw webbrowser plaatsen. IN-Gent beheert het gebruik van deze cookies niet en heeft hier geen toegang toe vanwege de manier waarop cookies werken. Alleen de partij die het cookie oorspronkelijk heeft geplaatst, heeft toegang tot dat cookie. Ga naar de website van de derde partij voor meer informatie over deze cookies.

 

YouTube slaat geen persoonlijk identificeerbare informatie op voor het afspelen van ingesloten video's in de privacymodus. Ga voor meer informatie naar de informatiepagina over het insluiten van YouTube-video's

 

8.3.        Voor cookies geplaatst door andere derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. Ga voor meer informatie naar Google Analytics cookies

 

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

 

 

Nog vragen? Stuur een mailtje naar info@in-gent.be

Sluiten