Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be
Terugkeren naar de startpagina

Privacy

>> Privacyverklaring IN-Gent

>> Privacy Policy Website

>> Privacyverklaring Centrale Registratietool NL    |     RU (pdf)      |     UA (pdf)

 


 

 

PRIVACYVERKLARING IN-GENT 

 

ALGEMEEN

 

IN-Gent vzw (Kongostraat 42, 9000 Gent) beheert klantendossiers met een online cliëntvolgsysteem: de Kruispuntbank Inburgering. We wisselen die gegevens elektronisch uit met verschillende partners. 
De privacyverklaring wil u heldere en transparante informatie geven over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. IN-Gent volgt de wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de federale en Vlaamse regels. 
Deze privacyverklaring geldt voor alle bezoekers die zich aanmelden voor een inburgeringstraject en/of die we doorverwijzen naar het volwassenonderwijs in Gent.
Voor bezoekers van onze website hebben wij een aparte privacy regeling.
Hebt u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen? Neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming, via volgende contactgegevens:

 

IN-Gent vzw
Kongostraat 42, 9000 Gent
gdpr@in-gent.be
Telefoon: 09 265 71 40


1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

 

IN-Gent vzw verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u onze diensten gebruikt en/of wanneer u deze gegevens invult.
Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken ? 

 • Uw persoonsgegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer
 • Uw contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres en adres
 • Testresultaten
 • Werksituatie
 • Opleidingsniveau
 • Talenkennis
 • De reden waarom u Nederlands leert 


2. MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u een inburgeringstraject of een gepast leertraject Nederlands voor te stellen of om een niveau-attest te maken. Het doel hiervan is om u als inburgeraar of cursist te begeleiden in uw inburgeringstraject of tijdens het traject NT2 (Nederlands als tweede taal), of om u door te verwijzen naar een vormingsaanbod.
We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken worden om u te informeren over onze activiteiten.
We verwerken uw persoonsgegevens voor onze taken van algemeen belang, opgenomen in het decreet van 7 juni 2013 over het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid:

 • nieuwkomers een inburgeringstraject aanbieden
 • anderstaligen begeleiden die Nederlands willen leren voor hun sociale, professionele of educatieve redzaamheid
 • bewijzen geven van het taalniveau Nederlands
 • de regie opnemen over een behoeftedekkend en behoeftegericht aanbod van Nederlands als tweede taal


3. HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

 

We bewaren uw persoonsgegevens alleen tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om onze diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruik maakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de periode waarin we ons moeten verantwoorden voor de verleende diensten. 


4. DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 

We wisselen uw persoonsgegevens alleen uit om een goed beeld te hebben van uw profiel en om u optimaal te begeleiden bij uw leertraject Nederlands. We delen uw persoonsgegevens met deze partners:

 • het Agentschap Integratie en Inburgering
 • organisaties die lessen Nederlands (NT2) aanbieden
 • de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
 • de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)
 • de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

De Vlaamse Toezichtscommissie, het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en Gezondheid en het Sectoraal comité van het Rijksregister autoriseren ons om deze gegevens uit te wisselen.
Wat we met wie mogen delen, vindt u op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering. 
Lees het gedetailleerde overzicht van machtigingen

 

5. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te controleren, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking door IN-Gent te annuleren of te contesteren. U hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een door u gekozen organisatie te sturen. 
U kunt een verzoek tot controle, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, annulering van uw toestemming of contestatie van de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gdpr@in-gent.be. We evalueren dan of uw individuele belangen prioriteit hebben boven het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Om uw identiteit te controleren moet u een kopie van uw identiteitskaart toevoegen. Maak in deze kopie uw foto en kaartnummer zwart, om uw privacy te beschermen. Wij reageren zo snel mogelijk, maximaal vier weken na uw verzoek. 
De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profilering en u zal dus niet aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
In aanvulling op bovengenoemde rechten kan u, indien u van mening bent dat de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken uw persoonsgegevens verwerken of hebben verwerkt in strijd met de toepasselijke regelgeving, een klacht indienen bij:
De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): per post naar: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of via e-mail naar: contact@apd-gba.be ; of
De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC): enkel via het volgende klachtenformulier: https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure


6. HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 

IN-Gent neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denkt u dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of hebt u aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming.

 

terug naar boven


 

 

Toelichting

 

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de organisatie ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

 

Privacy Policy Website

 

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: IN-Gent vzw, maatschappelijke zetel: Botermarkt 1, met ondernemingsnummer 0507.873.093.

Lees de Privacy Policy aandachtig door, want deze bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op https://www.in-gent.be/ en door het invullen van één van onze invulformulieren op deze website, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

Artikel 1 – Algemeen

 

IN-Gent vzw stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

 

2.1.        Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 

 • Categorie 1: uw IP-adres, surfgedrag, herkomst, zoektermen;

 • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding);

 • Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;

 • Categorie 4: via functionele cookies Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.

 

2.2.        IN-Gent vzw kan van u persoonsgegevens vergaren tijdens uw registratie en gebruik van de website.

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

 

3.1.        Algemene doeleinden:

 

IN-Gent vzw zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of organisaties niet kan achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van IN-Gent vzw om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van de  website en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van mailings, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 3: het u toezenden van nieuwsbrieven en berichten over activiteiten, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 4: technisch noodzakelijke cookies.

 

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

 

3.2.        Nieuwsbrieven:

 

De persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor nieuwsbrieven, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder e-mailbericht bij de nieuwsbrief.

 

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kan IN-Gent vzw uw gegevens gebruiken voor het verzenden van ander materiaal met betrekking tot IN-Gent vzw, haar producten en/of diensten. IN-Gent vzw kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door IN-Gent vzw bewaarde documenten.

 

3.3.        Doorgifte aan derden:

 

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van IN-Gent vzw, waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien IN-Gent vzw failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de activiteiten van IN-Gent vzw geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

IN-Gent vzw zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat IN-Gent vzw uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

 

IN-Gent vzw zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of op een andere manier commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

3.4.        Wettelijke vereisten:

 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat IN-Gent vzw uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. IN-Gent vzw zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

 

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen IN-Gent vzw en u.

 

Artikel 5 – Uw rechten

 

5.1.        Recht van toegang en inzage:

 

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

 

5.2.        Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan IN-Gent vzw. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

 

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

5.3.        Recht van verzet:

 

U beschikt over het recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 

5.4.        Recht van vrije gegevensoverdracht:

 

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 

5.5.        Recht van intrekking van de toestemming:

 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

5.6.        Uitoefening van uw rechten:

 

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar GDPR@in-gent.be, per post naar IN-Gent vzw [Kongostraat 42 – 9000 Gent, t.a.v. Henau Stephan] of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

 

5.7.        Automatische beslissingen en profiling:

 

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

5.8.        Recht om klacht in te dienen:

 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

6.1.        Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van de door ons verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

6.2.        In geen geval kan IN-Gent vzw aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

6.3.        U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 7 – Toegang door derden

 

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

Artikel 8 – Cookies

 

8.1.        IN-Gent vzw maakt niet zelf gebruik van cookies.

 

We maken geen individueel profiel van uw online activiteiten. Naam, e-mailadres, IP-adres, enz. worden bij onze websites niet opgeslagen.

 

8.2.        Cookies van derden in ingesloten inhoud

 

U merkt mogelijk dat op sommige pagina's van onze websites cookies zijn geplaatst die niet zijn gerelateerd aan IN-Gent vzw. Wanneer u een pagina bezoekt met ingesloten inhoud van bijvoorbeeld YouTube, kunnen deze dienstverleners hun eigen cookies in uw webbrowser plaatsen. IN-Gent beheert het gebruik van deze cookies niet en heeft hier geen toegang toe vanwege de manier waarop cookies werken. Alleen de partij die het cookie oorspronkelijk heeft geplaatst, heeft toegang tot dat cookie. Ga naar de website van de derde partij voor meer informatie over deze cookies.

 

YouTube slaat geen persoonlijk identificeerbare informatie op voor het afspelen van ingesloten video's in de privacymodus. Ga voor meer informatie naar de informatiepagina over het insluiten van YouTube-video's

 

8.3.        Voor cookies geplaatst door andere derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. Ga voor meer informatie naar Google Analytics cookies

 

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

 

terug naar boven


 

Privacyverklaring Centrale Registratietool [tijdelijk ontheemden]
Agentschap Integratie en Inburgering
Huis van het Nederlands Brussel
Atlas (Antwerpen)
Integratie en Inburgering Gent


De Vlaamse Regering besliste op 14 maart 2022 om naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne op basis van haar opdrachten van algemeen belang en haar verantwoordelijkheid als sterke en solidaire regio een taskforce Noodopvang Oekraïne op te richten. In navolging van deze beslissing werd de Centrale Registratietool uitgewerkt die gebruikt wordt met het oog op het ondersteunen, stimuleren en begeleiden van de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne in Vlaanderen bij hun integratie.

Het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering (hierna: “AgII”), het Huis van het Nederlands Brussel vzw (hierna: “het Huis”), Integratie en Inburgering Antwerpen vzw (hierna: “Atlas”) en Integratie en Inburgering Gent vzw zijn instanties die bevoegd zijn voor integratie en inburgering en treden in het kader van de Centrale Registratietool op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, en die in die hoedanigheid verantwoordelijk zijn voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is specifiek van toepassing op de Centrale Registratietool.

Voor de algemene privacyverklaring en de gegevensverwerkingen van AgII kan u hier terecht: https://www.integratie-inburgering.be/nl/privacy en https://www.integratie-inburgering.be/nl/privacy-uitwisseling-van-persoonsgegevens-inburgering
Voor de algemene privacyverklaring en de gegevensverwerkingen van het Huis kan u hier terecht: https://www.huisnederlandsbrussel.be/privacy-verklaring
Voor de algemene privacyverklaring en de gegevensverwerkingen van Atlas kan u hier terecht: https://www.atlas-antwerpen.be/nl/privacy
Voor de algemene privacyverklaring en de gegevensverwerkingen van Integratie en Inburgering Gent vzw kan u hier terecht: https://www.in-gent.be/none/privacy

Agentschap Digitaal Vlaanderen (hierna: “DV”) is een agentschap van de Vlaamse overheid dat in het kader van de Centrale Registratietool werd aangeduid als een verwerker van uw persoonsgegevens. Meer informatie over de gegevensverwerkingen door Digitaal Vlaanderen kan je hier terugvinden: https://www.vlaanderen.be/over-vlaanderenbe/disclaimer.

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens respecteren de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken uw privacy, onder meer door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Deze privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens die via Centrale Registratietool plaatsvindt.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe functies in de Centrale Registratietool of om te voldoen aan bv. nieuwe reglementaire verplichtingen. Deze versie van de privacyverklaring werd op 13 oktober 2022 voor het laatst gewijzigd.

1. Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens


AgII, het Huis, Atlas en Integratie en Inburgering Gent zijn de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze Privacyverklaring worden beschreven. De verantwoordelijken zijn elk verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die tot hun bevoegdheid behoren.

AgII is een extern verzelfstandigd agentschap, met zetel gevestigd te Havenlaan 86C, bus 212, 1000 Brussel en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0543.307.391.

Integratie en Inburgering Gent vzw is een vereniging zonder winstoogmerk, met zetel gevestigd te Kongostraat 42, 9000 Gent en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0507.873.093.

Atlas is een vereniging zonder winstoogmerk, met zetel gevestigd te Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0421.722.346.

Het Huis is een vereniging zonder winstoogmerk, met zetel gevestigd te Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0862.910.119.
(hierna gezamenlijk: “de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken” of “wij”)

2. Categorieën van persoonsgegevens en bron van verkrijging


De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken verwerken de onderstaande categorieën van persoonsgegevens van de tijdelijk ontheemden (meerderjarige en minderjarige natuurlijke personen), voor de verwerkingsdoeleinden die zijn beschreven in titel 3 van deze privacyverklaring:

 • Identificatiegegevens (huishouden (familienaam van het gezin op hetzelfde adres), aanspreektitel, voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, OKI-nummer in de tool);
 • Contact- en adresgegevens (telefoonnummer, adres verblijfplaats in Vlaanderen, e-mailadres, contactvoorkeur, officiële adres in Oekraïne (postcode thuisland), verblijfsadres (postcode België));
 • Trajectgegevens van de tijdelijk ontheemde (aanmelding, eerste inschrijvingsdatum, intakes, contacttaal, opleidingen infosessies, maatschappelijke ontwikkeling, NT2 (aangepast aanbod Nederlands als tweede taal), resultaattesten);
 • Gegevens over de persoonlijke situatie van de tijdelijk ontheemde (verblijfsstatuut, begin- en einddatum, gezinssituatie (familiegegevens, minderjarige kinderen, …), talenkennis en alfabetisering, werk/studie, nood aan kinderopvang, nood aan een buddy)


De persoonsgegevens worden als volgt verkregen:

 • De persoonsgegevens van de tijdelijk ontheemden worden rechtstreeks verkregen aan de hand van intakegespreken met de tijdelijk ontheemden, gehouden door de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, elk wat hun bevoegdheid betreft, of bij de individuele begeleiding (opvolging) van de tijdelijk ontheemde. Medewerkers van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van de Centrale Registratietool verzamelen en registreren de persoonsgegevens in dat geval rechtstreeks in de Centrale Registratietool. Indien de persoonsgegevens van de tijdelijk ontheemden onrechtstreeks worden verkregen via een tussenpersoon, bv. omdat de tijdelijk ontheemden gebruik maken van een tolk of een beroep doen op een vertrouwenspersoon, dient de tussenpersoon de tijdelijk ontheemde naar behoren te informeren over de verwerking van zijn persoonsgegevens door de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke en deelt hij de privacyverklaring aan de tijdelijk ontheemde mee.
 • De persoonsgegevens van de tijdelijk ontheemden die specifiek taal (NT2, i.e. Nederlands als tweede taal) betreffen, worden onrechtstreeks verkregen aan de hand van testen die de tijdelijk ontheemde aflegt om het niveau Nederlands te bepalen. Medewerkers van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken verantwoordelijk voor onderwijs (zie titel 8) nemen testen af in de screening NT2 (o.a. een test Latijn schrift en een cognitieve vaardigheidstest) wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan en vullen op basis van die testen de Centrale Registratietool verder aan.

Deze gegevens zijn onder bepaalde voorwaarden (waaronder toegangsrechten) enkel toegankelijk voor de medewerkers van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, verwerkers en ontvangers van de persoonsgegevens.

3. Doeleinden van de verwerking

Het algemene doel van de Centrale Registratietool is om te voorzien in het ondersteunen, stimuleren en begeleiden van de tijdelijk ontheemden bij hun integratie. Door de registratie van de tijdelijk ontheemden via de Centrale Registratietool kunnen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken elk binnen hun bevoegdheid(sgebied) (i) het overzicht behouden van de tijdelijke ontheemden die zich registreren in Vlaanderen; (ii) de noden van de geregistreerde tijdelijk ontheemden duidelijk in kaart brengen; en (iii) de maatschappelijke integratie van de geregistreerde tijdelijk ontheemden efficiënt opvolgen.

Het algemene doeleinde omvat de volgende subdoeleinden:

 • Opslag en terbeschikkingstelling van de gegevens van de tijdelijk ontheemden in de Centrale Registratietool via registratie;
 • Organisatie van de ondersteuning, stimulatie en begeleiding van de integratie van tijdelijk ontheemden (lessen Nederlands als tweede taal, toegang tot arbeidsmarkt, opvang, buddies, …);
 • Uitwisselingen van gegevens met derden (ontvangers) met oog op het faciliteren van de opleiding NT2, onderwijs, en werk.


4. Wettelijke grondslag


Die gegevensverwerking van bovengenoemde persoonsgegevens gebeurt op grond van artikel 6, 1, e) AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang, met name het ondersteunen, stimuleren en begeleiden van de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne in Vlaanderen bij hun integratie.

Deze opdracht van algemeen belang is er onder meer op gericht om de tijdelijk ontheemde te registreren om het ondersteunen, stimuleren en begeleiden van de tijdelijk ontheemden bij hun integratie, in het bijzonder op het vlak van onderwijs en werk, te faciliteren (aanbieden van NT2 opleiding, begeleiden van tijdelijk ontheemden, wegwijs maken in onze samenleving en doorverwijzing naar juiste instanties).

De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken baseren zich hiervoor op volgende wettelijke grondslagen:

 • AgII: Artikel 17 van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid; en het Ministerieel besluit van 16 mei 2022 tot toekenning van een bijkomende toelage aan AGII voor de aanpak van de Oekraïnecrisis;
 • Atlas: Artikel 17 juncto artikel 25, §1 van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid en artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 maart 2014 tot toekenning van taken en kerntaken aan een lokaal bestuur, zoals vermeld in artikel 25, §1, eerste lid, 1°, van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie-en inburgeringsbeleid; en het Ministerieel besluit van 16 mei 2022 tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de Stad Antwerpen voor de aanpak van de Oekraïnecrisis;
 • Integratie en Inburgering Gent vzw: Artikel 17 juncto artikel 25, §1 van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid en artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 maart 2014 tot toekenning van taken en kerntaken aan een lokaal bestuur, zoals vermeld in artikel 25, §1, eerste lid, 1°, van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie-en inburgeringsbeleid; en het Ministerieel besluit van 16 mei 2022 tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de Stad Gent voor de aanpak van de Oekraïnecrisis;
 • Het Huis: Artikel 17, tweede lid, 5° en 7°, juncto artikel 25, §1 van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid en artikel 2, 2° en 4° van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2015 tot toekenning van taken en kerntaken aan een vereniging zonder winstoogmerk, zoals vermeld in artikel 25,§1, eerste lid,3°, van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie-en inburgeringsbeleid; en het Ministerieel besluit van 16 mei 2022 tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan het Huis van het Nederlands Brussel vzw voor de aanpak van de Oekraïnecrisis;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid;Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen en Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382 tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG, en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan.


5. Bewaartermijn


Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, tenzij dit verplicht is op basis van een wettelijke bepaling. Daarna worden uw persoonsgegevens vernietigd.
De persoonsgegevens van de tijdelijk ontheemden worden verwerkt in de Centrale Registratietool tot de inwerkingstelling van het statuut van tijdelijk ontheemde een einde neemt. Momenteel is voorzien dat het statuut geldt momenteel voor een periode van twee jaar, met een mogelijke verlening tot maximum drie jaar in totaal. De persoonsgegevens worden nadien verwijderd uit de Centrale Registratietool of, in het kader van een eventueel toekomstig inburgeringstraject en mits voorafgaande toestemming van de tijdelijk ontheemde, overgezet naar een ander systeem van de Vlaamse overheid binnen een periode van maximaal 6 maanden na beëindiging van het statuut.


6. Plaats van de verwerking

De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken verwerken uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte.
In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met of toegankelijk zijn voor een derde partij gelegen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).
In dit verband verbinden de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zich ertoe een passend en toereikend beschermingsniveau voor uw gegevens te waarborgen, in het bijzonder door ervoor te zorgen dat wij of de verwerker zich kan beroepen op een adequaatheidsbesluit krachtens artikel 45 AVG, door standaardcontractbepalingen te (laten) sluiten krachtens artikel 46, lid 2 AVG aangevuld met passende waarborgen of door een beroep te doen op een andere passende waarborg overeenkomstig Hoofdstuk V GDPR.
Als u vragen hebt of meer informatie wenst over de mogelijke doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER, kunt u een gedateerd en ondertekend verzoek sturen naar één van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. U vindt de contactgegevens in titel 10.”


7. Beveiliging van uw persoonsgegevens


Artikel 32 van de AVG verplicht de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Er wordt daarom gezorgd voor de passende beveiliging van de persoonsgegevens. Hieronder enkele voorbeelden:

 • De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zorgen ervoor dat hun medewerkers, inclusief ingehuurd of tijdelijk personeel en eventuele derde partijen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht, de omschreven beveiligingsmaatregelen naleven;
 • De toegang van de medewerkers tot de ontvangen gegevens is beperkt tot een “need-to-know basis” ter vervulling van hun taken en er worden strikte eisen bij het verwerken van persoonsgegevens opgelegd;
 • Logische toegangscontroles worden tijdens de duur van de verwerking doorgevoerd en gehandhaafd. De logische toegangscontroles worden gebaseerd op het principe “need-to-use” voor de specifieke gegevensverwerking en worden periodiek gecontroleerd. Op basis van de logging van de transacties zal periodiek gecontroleerd worden of de logische toegang geoorloofd is;
 • Er worden specifieke maatregelen genomen betreffende de encryptie en versleuteling van data;
 • Elke medewerker van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en de verwerker, die toegang tot de Centrale Registratietool dient te krijgen, is verplicht om multifactorauthenticatie (MFA) middels de authenticatie- en identiteitenbeheersplatformen van de Vlaamse overheid “Toegangsbeheer” en “Gebruikersbeheer”, (ACM/IDM) te gebruiken.


8. Verstrekking aan derden


Uw persoonsgegevens worden aan derde partijen verstrekt als dat noodzakelijk is om de beschreven doeleinden uit te voeren. De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken kiezen deze ontvangers zorgvuldig. In alle gevallen zullen wij ervoor zorgen dat er voldoende waarborgen zijn voor de bescherming en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zo worden, voor de verwerkingen die zijn beschreven in deze privacyverklaring, uw persoonsgegevens doorgestuurd aan de volgende partijen:

 • Verwerkers die namens ons optreden, zoals DV. De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken sluiten een verwerkersovereenkomst met de partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens voor de uitvoering van hun diensten.
 • Advocaten en externe adviseurs: in bepaalde gevallen kunnen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken uw persoonsgegevens doorgeven aan advocaten en externe adviseurs als dit nodig is om ons advies te geven of om onze rechten te verdedigen.
 • Overheidsinstanties: in bepaalde gevallen kunnen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken uw persoonsgegevens doorgeven aan toezichthoudende autoriteiten of politie-, gerechtelijke of andere autoriteiten indien wij van mening zijn dat wij hiertoe verplicht zijn op basis van de toepasselijke wet- of regelgeving of op basis van een ander wettig verzoek of bevel.

Uw persoonsgegevens worden niet aan andere derden doorgeven, tenzij dat wettelijk verplicht en toegestaan is, of de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken een gerechtvaardigd belang hebben om de persoonsgegevens te verstrekken.


9. Uw rechten omtrent uw gegevens


Als betrokkene van wie persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig deze privacyverklaring heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u hebt het recht op inzage van de persoonsgegevens die worden verwerkt. U hebt tevens het recht om een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • Recht op rectificatie: u hebt recht op correctie en aanvulling als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht op vergetelheid: u mag vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist als deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden, er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking of u terugkomt op uw toestemming voor de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking;
 • Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als u de juistheid van die gegevens betwist of als u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat die gegevens alleen nog kunnen worden verwerkt met uw toestemming voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u kan de persoonsgegevens die u verstrekte en die geautomatiseerd verwerkt worden, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat, zodat u die kan doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij die, op uw vraag en als dat technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming opnieuw in te trekken. De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken verwerken in het kader van de Centrale Registratietool geen persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Ze verwerken uw persoonsgegevens op basis van de noodzaak voor de vervulling van een taak van algemeen belang om te voldoen aan hun wettelijke opdracht.

AgII treedt op als contactpunt voor de behandeling van uw verzoeken indien u uw rechten wenst uit te oefenen. U kan evenwel uw gedateerd en ondertekend verzoek op grond van bovenstaande rechten richten aan elk van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken via e-mail of per post op onderstaande (e-mail)adressen indien gewenst. De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken kunnen uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit. Om uw identiteit te controleren wordt gevraagd om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We vragen u om daarbij uw pasfoto en rijksregisternummer onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken reageren doorgaans binnen één maand op uw verzoek, tenzij dit niet mogelijk is vanwege de complexiteit van uw verzoek of het aantal ingediende verzoeken. In een dergelijk uitzonderlijk geval wordt u daar uiterlijk binnen één maand over ingelicht en wordt de reactietermijn met maximaal twee maanden verlengd.
Merk op dat de toepasselijke wetgeving voorwaarden kan opleggen aan de uitoefening van de bovenvermelde rechten en uitzonderingen op deze rechten kan voorzien.


10. Verzoeken, vragen en klachten


Bij vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring en de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kan u contact opnemen met de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken via de volgende contactinformatie:


Agentschap Integratie en Inburgering (AgII)
t.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)
Havenlaan 86C, bus 212,
1000 Brussel
dpo@integratie-inburgering.be


Integratie en Inburgering Gent vzw
t.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)
Kongostraat 42
9000 Gent
GDPR@in-gent.be


Atlas (Antwerpen)
t.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)
Carnotstraat 110
2060 Antwerpen
atlas.dpo@antwerpen.be


Het Huis van het Nederlands Brussel
t.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)
Philippe de Champagnestraat 23
1000 Brussel
privacy@huisnederlandsbrussel.be


Mocht u een klacht of bezwaar hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u daarover direct contact met ons op te nemen.
In aanvulling op bovengenoemde rechten kan u, indien u van mening bent dat de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken uw persoonsgegevens verwerken of hebben verwerkt in strijd met de toepasselijke regelgeving, een klacht indienen bij:

 

 

Nog vragen? Stuur een mailtje naar info@in-gent.be

 

terug naar boven

 

Sluiten